Quy trình xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự được tóm tắt qua sơ đồ dưới đây: